نام محصول طول عرض ارتفاع
محصول شماره یک 105 50 60.5
محصول شماره دو 99 85 66
محصول شماره سه 82 73 52